Splošni pogoji

Splošni pogoji poslovanja družbe INform, pretok znanja d.o.o.

 

Kazalo

1.1 Uporaba splošnih pogojev
1.2 Podatki o ponudniku
1.3 Pogodbeno razmerje ter pravice in obveznosti strank
1.4 Odstop od pogodbe
1.5 Varstvo pravic intelektualne lastnine
1.6 Izključitev odgovornosti za škodo
1.7 Varstvo osebnih in drugih podatkov
1.8 Promocijske kode
1.9 Bonusi
1.10 Spletni piškotki
1.11 Končna določba

 

Uporaba splošnih pogojev

Ti splošni pogoji veljajo za vsakogar, ki na spletnem mestu www.DocsIn.DE ali na kateri od njegovih podstrani ali na kakšnem drugem spletnem mestu ali spletni strani, s katerim ali s katero upravlja družba INform d.o.o. (v nadaljnjem besedilu: ponudnik), po za to predvidenem postopku pridobi kakšno informacijo ali katero od uporabnin, ne glede na to, ali gre za odplačno ali za neodplačno pridobitev (v nadaljnjem besedilu: uporabnik).

Ti splošni pogoji ne veljajo za uporabnikovo pridobitev informacije ali uporabnine s spletnega mesta ali s spletne strani, katerega ali katere delovanje zagotavlja ponudnik na podlagi pogodbe ali sporazuma s tretjo osebo.

 

Podatki o ponudniku

Firma: INform, pretok znanja d.o.o.
Sedež: Stegne 27, 1000 Ljubljana
Spletni naslov: https://www.DocsIn.DE;
Elektronska pošta: info@DocsIn.DE
Telefon: 069 902 099
Fax: 0590 91 798

Ponudnik je vpisan v sodni register Okrožnega sodišča v Ljubljani pod vložno številko 13840200; matična številka 1857070.

Ponudnik je zavezanec za plačilo davka na dodano vrednost (DDV); ID za DDV je SI51464667.

 

Pogodbeno razmerje ter pravice in obveznosti strank

Med ponudnikom in uporabnikom je sklenjena pogodba:
 • pri brezplačnih uporabninah: ko uporabnik po vpisu vseh potrebnih podatkov v vprašalniku klikne na gumb Naprej;
 • pri plačljivih uporabninah, ki jih uporabnik plača s pomočjo plačilnega sistema Moneta:
  • če uporabnik še ni vnesel gesla: ko uporabnik po prejemu gesla to geslo vpiše in klikne na gumb Vhod in na naslednji strani na gumb Nadaljuj, pod pogojem, da se plačilo z Moneto uspešno izvede;
  • če je uporabnik že vnesel geslo in seja v Moneti še traja:
   • ko uporabnik po obvestilu o uporabnini, njeni ceni in znesku DDV klikne na gumb Naprej, pod pogojem, da se plačilo z Moneto uspešno izvede;
   • če uporabnik po obvestilu o uporabnini, njeni ceni in znesku DDV ter po kliku na gumb Naprej dobi opozorilo Monete o ceni ter vprašanje, če želi kljub temu nadaljevati z nakupom: ko uporabnik klikne na gumb Naprej, pod pogojem, da se plačilo z Moneto uspešno izvede.
 • pri plačljivih uporabninah, ki jih uporabnik plača s pomočjo plačilnega sistema PayPal: ko Potrdi plačilo s klikom na gumb "Agree and Pay".
 • pri plačljivih uporabninah, ki jih uporabnik plača s sredstvi na svojem uporabniškem računu pri ponudniku: ko uporabnik po obvestilu o uporabnini in njeni ceni klikne na gumb Potrdi.

Ponudnik omogoča pošiljanje uporabnine na enega ali več elektronskih naslovov ter shranjevanje uporabnine pri ponudniku brezplačno; stroški tiskanja in shranjevanja uporabnine pri uporabniku pa bremenijo uporabnika. Z njo opraviti določeno dejanje (npr. overitev), je takšno pošiljanje ali oprava dejanja v izključni domeni uporabnika. Ponudnik v nobenem primeru ne opravlja takšnega pošiljanja in ne opravlja nobenih drugih dejanj, ki bi uporabniku pomagale pri doseganju njegovega cilja ali namena.

Ponudnik omogoča uporabniku, da izkoristi stanje, ki ga ima uporabnik naloženega na svojem uporabniškem računu, brez časovne omejitve. Izplačilo oz. vračilo neporabljenega stanja ni mogoče.

Pri storitvah, ki jih ponudnik izdela oz. opravi individualno, po povprejšnjem povpraševanju s strani uporabnika, ki ga uporabnik pošlje po pošti, e-pošti, telefonu, spletnemu klepetu oz. v za ta namen pripravljenemu kontaktnemu spletnemu obrazcu, ki je objavljen na spletni strani ponudnika, se pogodba sklene, ko ponudnik prejme plačilo predračuna, ki ga punudnik pošlje uporabniku na njegov e-naslov. V kolikor cena takšne storitve uporabniku ni v naprej znana (zaradi narave same storitve), ceno določi ponudnik na podlagi predvidenega obsega dela, ter jo sporoči uporabniku pisno na njegov e-naslov. Tako uporabnika ponudnik seznani s ceno storitve, ter mu na predračunu zagotovi podatke za plačilo storitve.

 

Odstop od pogodbe

Na podlagi 5. odstavka 43.č člena Zakona o varstvu potrošnikov uporabnik po sklenitvi pogodbe s ponudnikom nima pravice do odstopa od pogodbe, kar pa ne velja za izdelke, oz storitve, za katere ponudnik izrecno navaja, da je odstop možen. Morebitne reklamacije bosta ponudnik in uporabnik reševala sporazumno, po predhodnem obvestilu oz. zahtevi s strani uporabnika.

Uporabnik lahko morebitne ugovore, pripombe, zahtevke in izjave, ki izvirajo iz pogodbenega razmerja s ponudnikom, pošlje pisno na naslov INform, pretok znanja d.o.o., Stegne 27, 1000 Ljubljana, oz. na e-naslov: info@DocsIn.DE.

Uporabnik ima možnost izvensodnega reševanja sporov in drugih pravnih sredstev, pri sodišču, ki je pristojno glede na njegov kraj bivanja oz. sedež.

 

Varstvo pravic intelektualne lastnine

Uporabnine so avtorska dela in so namenjene le končni uporabi. Dovoljena je le enkratna uporaba uporabnine, to je uporaba le za namen, za katerega ali v zvezi s katerim je bila pridobljena. Uporabnik lahko glede na namen, za katerega potrebuje določeno uporabnino, izdela in hrani potrebno število njenih kopij v elektronski ali pisni obliki. Če je to nujno potrebno, lahko uporabnik izvede minimalne spremembe ali dopolnitve uporabnine, predvsem kar se tiče oblike ter sloga dokumenta.

Prepovedano je vsakršno nepooblaščeno razmnoževanje in distribucija ali kakršnakoli drugačna uporaba uporabnin ali njihovih delov v kakršnikoli obliki, na komercialni ali na nekomercialni podlagi. Prav tako je prepovedana njihova predelava in/ali uporaba za drug namen kot za namen, za katerega je bila uporabnina pridobljena. Za ponovno uporabo je potrebna ponovna pridobitev uporabnine od ponudnika.

»INform« ter »DocsIn.DE« sta varovana kot blagovni znamki po Zakonu o industrijski lastnini (ZIL-1) in kot elektronska podatka za upravljanje pravic po Zakonu o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP).

 

Izključitev odgovornosti za škodo

Ponudnik si prizadeva za zagotavljanje kar največje kvalitete in ažurnosti svojih uporabnin, vendar izrecno poudarja, da so vse uporabnine in druge informacije na portalu uporabniku na voljo takšne, kot so, brez kakršnegakoli jamstva za njihovo pravilnost in uporabnost pri uporabnikovem delu ali za uporabnikov namen.

Ponudnik ne daje nobenega jamstva, da bo uporabnik s pomočjo ponudnikovih uporabnin in informacij dosegel želeni cilj ali namen oziroma da bo uporabnik s pomočjo ponudnikovih uporabnin in informacij pri poslu ali opravilu, pri katerem ali v zvezi s katerim jih bo uporabil, dosegel želeni uspeh.

Ponudnik ne odgovarja za nobeno neposredno ali posredno škodo ali neprijetnosti, ki bi uporabniku ali tretjim osebam nastale pri uporabi ali v zvezi z uporabo ponudnikovih uporabnin in informacij. Prav tako ne odgovarja za škodo, ki bi uporabniku nastala zaradi nedelovanja ali nedosegljivosti spletnega mesta www.DocsIn.DE ali katere od njegovih podstrani.

Uporabnik je seznanjen z nevarnostmi, ki jih zanj (poleg dejstva, da gre za kršitev avtorske pravice ponudnika) predstavlja predelava (spreminjanje, dopolnjevanje itd.) uporabnin izven ponudnikovega portala.

Ponudnik ne odgovarja za delovanje plačilnega sistema Moneta, katerega ponudnik in izvajalec je družba Telekom Slovenije d.d., kakor tudi ne za morebitno neposredno ali posredno škodo ali neprijetnosti, ki bi uporabniku ali tretjim osebam nastale zaradi uporabe ali v zvezi z uporabo tega plačilnega sistema.

Ponudnik ne odgovarja niti za delovanje povezav na spletne steni drugih ponudnikov niti za vsebino teh spletnih strani. Prav tako ne odgovarja za nikakršno škodo, ki bi uporabniku nastala zaradi obiska oziroma uporabe teh strani.

Uporabnik ima možnost izvensodnega reševanja sporov in drugih pravnih sredstev, pri sodišču, ki je pristojno glede na njegov kraj bivanja oz. sedež.

 

Varstvo osebnih in drugih podatkov

Obdelovalec osebnih podatkov - Ponudnik:

INFORM, pretok znanja d.o.o.
Sedež podjetja: Stegne 27, 1000 Ljubljana, Slovenija
DŠ: SI 51464667
MŠ: 1857070000

Kontakti za uporabnike glede obdelave osebnih podatkov:
tel.: +386 69 902 099,
e-pošta: info@DocsIn.DE

Posredovanje uporabnikovih osebnih podatkov upravljavcu je v določenih primerih nujno, da lahko upravljavec izpolnjuje svoje pogodbene obveznosti do uporabnika. Upravljavec zbrane osebne podatke trajno varuje skladno z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov), Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07) (ZVOP-1) in Zakonom o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12, 110/13, 40/14 – ZIN-B, 54/14 – odl. US, 81/15 in 40/17).

Vaši podatki, ki jih vnesete v spletne e-obrazce za izdelavo dokumentov in dokumenti izdelani preko e-obrazcev, ki jih v elektronski obliki shranite pri nas, so shranjeni na strežniku, zaščitenim z geslom in omejenim fizičnim dostopom. Podatki, ki jih vnesete v spletni e-obrazec, z namenom izdelave dokumenta, so namenjeni le izdelavi dokumenta in se z vpisom v bazo pri nas zašifrirajo in so dostopni le vam. Do njih nimamo dostopa niti mi, niti katera tretja stranka.

Osebne podatke, ki jih vpišete ob registraciji na portal hranimo in obdelujemo za namene ohranjevanja stika z uporabnikom, tržnega obveščanja prek elektronske pošte in pospeševanja prodaje. Ob poslanih elektronskih sporočilih si zabeležimo prikaze na strani posameznikov prejetih sporočil in klike na povezave v prejetih sporočilih. Za boljšo in bolj usmerjeno ponudbo ter prilagajanje nadaljnjih sporočil zabeležene podatke avtomatsko obdelujemo, analiziramo, profiliramo ter ocenjujemo zainteresiranost strank za poslana sporočila. Na osnovi zabeleženih podatkov in ustvarjenih profilov ne izvaja avtomatiziranega sprejemanja odločitev.

Za namen obveščanja z elektronsko pošto, komunikacije z uporabnikom in izvajanje storitev hranimo
(* - podatek ob registraciji ni zahtevan in se hrani le, če ga uporabnik ob registraciji navede):

 • naslov elektronske pošte,
 • ime,
 • priimek.

Podatkov ne posredujemo tretjim osebam, razen pogodbenim izvajalcem, s katerimi imamo sklenjeno pogodbo o varovanju osebnih podatkov in ki so pogodbeno zavezani k istim standardom varovanja osebnih podatkov kot upravljavec.

Osebne podatke zbiramo z izrecno privolitvijo oz. soglasjem posameznikov. Soglasja hrani skupaj z njihovo vsebino in vsebino obrazca, s katerim so bila dobljena.

Zbirke osebnih podatkov hranimo na območju Republike Slovenije ter jih ne iznašamo v druge države.

Vaše pravice glede vaših osebnih podatkov pri nas:

 • Pravica do pozabe - v kolikor posameznik ne želi več, da se njegovi osebni podatki, ki jih hrani in obdeluje upravljavec obdelujejo in ob pogoju, da ni zakonitih razlogov za njihovo nadaljnjo hrambo, bo lahko od obdelovalca kadarkoli zahteva, da se njegovi podatki zbrišejo.
 • Pravica vedeti, kako dolgo se hranijo osebni podatki.
 • Pravica zahtevati dostop do svojih osebnih podatkov ali njihov popravek, izbris, vložiti pritožbo ali ugovor k obdelavi osebnih podatkov.
 • Pravica zahtevati omejitev obdelave osebnih podatkov
 • Pravica do prenosljivosti - posameznik lahko, v kolikor to želi, lahko od obdelovalca zahteva, da mu zagotovi osebne podatke v zvezi z njim, ki jih je posredoval upravljavcu, v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki.
 • Pravica do pravnega sredstva in sankcije - posameznik ima pravico vložiti pritožbo pri nadzornem organu, pa tudi pravico do pravnih sredstev zoper odločitev nadzornega organa ali v primeru neukrepanja nadzornega organa, pravico do odškodnine in odgovornosti.
 • Pravica ne biti podvržen ukrepom, ki izhajajo zgolj iz profiliranja, analize ali predvidevanj z uporabo avtomatiziranih sredstev obdelave.
 • Pravica do umika soglasja - posameznik ima pravico do umika soglasja za nadaljnjo obdelavo osebnih podatkov, posebej v primeru neposrednega trženja

Osebne podatke posameznika hranimo do preklica soglasja za hranjenje in obdelavo. Soglasje za prejemanje elektronskih sporočil lahko kadarkoli prekličete (kar storite s pisno zahtevo ali s spremembo nastavitev v uporabniškem profilu) ali zahtevate, da vaše osebne podatke nemudoma učinkovito in trajno izbrišemo, tako da v celoti izbrišemo vaš profil pri na našem portalu. Pri tem se zavedate, da se z profilom izbrišejo vsi morebitni shranjeni dokumenti, morebitni izpolnjeni e-obrazci v vašem uporabniškem arhivu in tudi morebitno stanje dobroimetja na vašem uporabniškem računu. Poleg zahteve o popolnem izbrsu lahko kadarkoli zahtevate, da podatke dopolnimo ali spremenimo. Podatke lahko spremenite tudi sami kadarkoli v svojem uporabniškem profilu (uporabniški profil), ter umaknete soglasje za prejemanje e-sporočil.

V kolikor bi prenehal zgoraj opisani namen, zaradi katerih hranimo in obdelujemo osebne podatke, bomo zbirke podatkov, katerih namen je prenehal, nemudoma učinkovito in trajno izbrisali.

Podatke o prikazih prejetih sporočil in klikih na povezave v prejetih sporočilih hranimo še 12 mesecev od pošiljanja sporočila.

 

Promocijske kode

Ponudnik lahko uporabnikom preko kanalov obveščanja in/ali svojih partnerjev ponudi različne promocijske kode, ki prinašajo različne ugodnosti pri nakupu. V kolikor ni navedeno drugače, je vsaka promocijska koda časovno omejena in velja pod pogoji in za ponudnikove storitve, ki jih določi ponudnik.

V vsakem nakupu je možno izkoristiti le eno promocijsko kodo. Veljavno promocijsko kodo uporabnik izkoristi z vpisom v za to namenjeno polje na spletni strani ponudnika, ter (v kolikor je to potrebno) z aktivacijo promocijske kode.

Promocijsko kodo lahko ponudnik kadarkoli umakne, prekliče ali spremeni pogoje njene uporabe.

Promocijska koda, ki uporabniku ponuja nižjo ceno, se obračuna od neto cene izdelka.

Pri obračunu promocijske kode oz. popusta, ki ga uporabnik koristi ob plačilu z dobroimetjem - točkami, ki jih ima uporabnik naložene na svojem uporabniškem računu, se popust obračuna od točk dobroimetja in sicer ob zaključku nakupa storitve. Pri tem obračunu se vrednost točk dobroimetja zaokroži na celo vrednost, pri čemer se vsaj 0,5 točke zaokroži navzgor.

Promocijska koda se uporabniku obračuna zaključku nakupa. V kolikor uporabnik promocijsko kodo vnese in aktivira, a ne zaključi nakupa storitve, se popust ne obračuna. Uporabnik mora za koriščenje ugodnosti promocijske kode zaključiti nakup storitve v času veljavnosti promocijske kode.

 

Bonusi

Ponudnik lahko uporabnikom ob izbranih dokumentih, ob katerih je to izrecno navedeno, ponudi dodatne bonuse, kot so denimo dodatne storitve, ugodnosti, popusti ali brezplačen dostop do določenih dokumentov.

Bonus je uporabniku na voljo le v opisanih in navedenih okvirih in le v kolikor in dokler je to izrecno navedeno ob samem e-obrazcu.

Dostop do bonusa uporabnik pridobi, ko dobi dostop dokumenta, ob katerem pridobi bonus. Torej po opravljenem nakupu, pri plačlnihih oz. opravljeni prijavi pri brezplačnih dokumentih.

Način dostopanja do pridobljenega bonusa, kot je denimo povezava do e-obrazca za brezplačno izdelavo dokumenta, koda za popust ali druga dodana vrednost, je uporabniku dostopna ob izdelanem dokumentu, na spletni strani ponudnika: "Končni dokument", pod okvirčkom "Končni dokument". Da je uporabnik upravičen do bonusa, ga mora izkoristiti na način, ki je opisan ob pridobitvi. V primeru, da je bonus koda za popust, jo mora uporabiti na opisan način in skladno s splošnimi pogoji pod točko 1.8 Promocijske kode. V primeru, da je bonus brezplačen dostop, ali dostop po znižani ceni, do konkretnega dokumenta oz. e-obrazca, mora klikniti na konkretno povezavo, ki je navedena ob dostopu do bonusa opisanem v tem odstavku.

Ponudnik si pridržuje pravico, da posamezni bonus kadarkoli in brez razloga umakne.

 

Uporaba spletnih piškotkov

Spletno mesto www.DocsIn.DE, s katerim upravlja Inform d.o.o., Stegne 27, 1000 Ljubljana, uporablja piškotke.

Piškotki so datoteke, ki se ob obisku spletnega mesta namestijo na uporabnikovo napravo (računalnik, telefon ipd.), s pomočjo katere uporabnik dostopa do spletnega mesta. Ob ponovnem obisku spletnega mesta dobi ponudnik vpogled v podatke na uporabnikovi opremi, ki so se zbrali s pomočjo piškotkov.

Ponudnik s pomočjo piškotkov pridobi podatke o uporabi spletnega mesta ter o nekaterih značilnostih uporabnika oziroma njegove opreme, s katero dostopa do spletnega mesta (npr. ločevanje med uporabniki, datum zadnjega obiska, nastavitve jezika in druge uporabniške nastavitve na spletnem mestu, resolucija zaslona, tip spletnega brskalnika ipd.). Natančni nameni obdelave zbranih podatkov so za vsak posamezen piškotek navedeni v spodnji tabeli.

Podatki, zbrani s pomočjo piškotka, sami po sebi ne omogočajo identifikacije uporabnika v smislu določb Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1), kar pomeni, da zgolj na podlagi tako zbranih podatkov ni mogoče ugotoviti imena in priimka in drugih identifikacijskih podatkov uporabnika.

Ime piškotkaTrajanjeNamen/funkcija
ASP.NET_SessionIddo zaključka sejeTa piškotek omogoča trajanje spletne seje. Omogoča povezavo med našo spletno stranjo in Vašim računalnikom in je ključen za uporabo naših storitev, saj omogoča uporabo e-obrazcev.
docdata
docid
docdate
1 letoTi piškotki omogočajo shranjevanje podatkov, ki jih uporabnik vnese v posamezen e-obrazec. Podatki so zavarovani in šifrirani, ter dostopni le uporabniku.
BasicSettingstrajenTa piškotek omogoča prilagoditev kulturnih nastavitev spletnega portala Vaši uporabi, torej jezik v katerem se Vam portal prikaže. V Vašem primeru je to slovenščina.
inform6 mesecevTa piškotek omogoča delovanje ostalih funkcij, ki jih portal prilagodi uporabniku, denimo zapis datuma in ure, poleg tega omogoča tudi delovanje našega partnerkega (affiliate) programa, saj omogoča povsem anonimno beleženje napotitvenega naslova, s katerega je bil uporabnik nopoten na portal.
cookieCheckdo zaključka sejeTa piškotek preveri ali ima Vaš brskalnik omogočene spletne piškotke.
cookiesDirective
cookiesDisclosureCount
1 leto
1 dan
Ta piškotka omogoča upravljanje z dovoljenji, ki jih uporabniki dajete glede uporabe piškotkov na portalu.
 
__utma2 letiTa piškotek omogoča beleženje statistike preko ponudnika Google Analitics. Piškotek se uporablja za razlikovanje različnih uporabnikov in spletnih sej.
__utmb30 minutTa piškotek omogoča beleženje statistike preko ponudnika Google Analitics. Piškotek se uporablja za določitev ponovnih obiskov obiskovalca.
__utmcdo zaključka sejeTa piškotek omogoča beleženje statistike preko ponudnika Google Analitics. Piškotek se uporablja za določitev ali je obiskovalec ponovno obiskal portal.
__utmz6 mesecevTa piškotek omogoča beleženje statistike preko ponudnika Google Analitics. Piškotek se uporablja za določitev vira s katerega je obiskovalec prišel na portal.
Več o piškotkih Google Analitics lahko preberete tu...
 
__atuvc2 letiTa piškotek omogoča deljenje spletnih vsebin preko ponudnika AddThis. Piškotek se uporablja za prikaz števca, ki prikazuje kolikokrat je bila posamezna spletna stran "deljena" v socialnih omrežjih.
uid2 letiTa piškotek omogoča deljenje spletnih vsebin preko ponudnika AddThis. Piškotek se uporablja za določitev uporabnika in beleženje trajanja prijave v sistemu.
uit1 danTa piškotek omogoča deljenje spletnih vsebin preko ponudnika AddThis. Piškotek se uporablja za določitev uporabnika in beleženje trajanja prijave v sistemu.
dt2 letiTa piškotek omogoča deljenje spletnih vsebin preko ponudnika AddThis. Piškotek se uporablja za določanje poteka ostalih piškotkov ponudnika AddThis
Več o piškotkih AddThiss lahko preberete tu...
 
UIDneomejenoTa piškotek omogoča oglaševanje agencije iPROM d.o.o.. Piškotek služi za razlikovanje med posameznimi napravami, ki zahtevajo dostop do spletnega mesta.
Nameni obdelave zbranih podatkov, ki se pridobijo s pomočjo piškotka, so:
- štetje prikazov oglasov
- omejevanje števila prikazov oglasov
Zbrani podatki ne omogočajo identifikacije uporabnika in ne vsebujejo nobenega osebnega podatka o uporabniku.
_iAdTdo zaključka sejeTa piškotek omogoča oglaševanje agencije iPROM d.o.o.. S pomočjo tega piškotka upravljavec zbira podatke o tem, kdaj, koliko časa in kolikokrat je bil spletni oglas prikazan na posamezni napravi. Zbrani podatki ne omogočajo identifikacije uporabnika in ne vsebujejo nobenega osebnega. podatka o uporabniku.
 
id2 letiTa piškotek omogoča oglaševanje agencije Goldbach Audience d.o.o.. S pomočjo tega piškotka upravljavec vodi statistiko ogledov oglasov.
 
__cfduid2 letiTa piškotek omogoča uporabo spletnega klepeta preko ponudnika Zopim.
__zlcid1 letoTa piškotek v klepetu ponudnika Zopim zabeleži ID posameznega obiskovalca.
Več o piškotkih Zopim lahko preberete tu...
 
__utma,
__utmb,
__utmc,
__utmv,
__utmz
2 leti
30 minut
trenutna seja
6 mesecev
6mesecev
To so piškotki spletnega ponudnika Disqus. Omogočajo delovanje komentiranja člankov objavljenih na portalu. Omogočajo individualizacijo posameznega komentatorja (dodelijo mu posamezen ID), dodajanje ter zapis komentarjev.
Več o piškotkih Disqus lahko preberete tu...
 
cx_iddve leti od zadnjega obiskadomena: .contentexchange.me; vsebina: id uporabnika
Storitev BehaviourExchange (v nadaljevanju: BehaviourExchange) uporablja piškotke za zbiranje  analitičnih in uporabniških podatkov za lastne potrebe, s ciljem izboljšanja izkušnje uporabnika. S  pomočjo piškotkov BehaviourExchange zbira tehnične podatke (o vrsti naprave, operacijskemu  sistemu, internetnemu brskalniku oziroma domeni, preko katere ste prišli na spletno stran), s  pomočjo katerih lahko oblikujemo in nadgrajujemo našo storitev tako, da je čim bolj bolj  učinkovita in prijazna uporabnikom. BehaviourExchange piškotki pošljejo neosebne podatke in  ne razkrivajo vaše identitete, temveč zbirajo splošne podatke o obisku in načinu uporabe spletne  strani, ki uporablja našo storitev.  Navedene tehnične in neosebne podatke zbiramo za lastne tržne raziskave in za izboljšanje  uporabniške izkušnje. Podatkov, pridobljenih s pomočjo piškotkov ne prodajamo, niti jih ne  delimo z drugimi, razen, če to ni zakonsko zahtevano s strani pristojnih državnih organov. 
 
XclaimCookie1 letoUpravljalec: Avus d.o.o.
Piškotek je namenjen merjenju števila prikazov in klikov na oglase. Piškotek ne zbira osebnih podatkov uporabnikov.
 

Če ste se že strinjali z uporabo piškotkov na portalu DocsIn.DE
in ste si vmes premislili, kliknite tu:
Izbriši piškotke na DocsIn.DE

 

Končna določba

Ti splošni pogoji veljajo od 01.07.2019 in jih lahko ponudnik kadarkoli spremeni ali dopolni brez vnaprejšnje najave oziroma opozorila.